Utdrag från Arbetsmiljöverkets hemsida angående AFS 2015:4.

Kan ni ge några exempel på vad arbetsgivarna ska göra rent konkret?
Nedan följer några konkreta exempel på vad arbetsgivaren kan göra för att förebygga att ohälsa uppstår på arbetsplatsen.
Ohälsosam arbetsbelastning
Se till att resurserna anpassas till vilka krav som ställs i arbetet. Om kraven är större än resurserna, kan arbetsgivaren till exempel minska arbetsmängden, ändra prioriteringsordningen, ge möjlighet till återhämtning eller öka bemanningen. Arbetsgivaren behöver se till att det förs en dialog mellan arbetsgivare och anställda för att förhindra att ohälsa uppstår.
Arbetstid
Vissa typer av arbetstider, som skiftarbete, nattarbete, långa arbetspass och att vara ständigt nåbar kan påverka hälsan negativt. Då är det särskilt viktigt att ta hänsyn till det när arbetstiden förläggs, t.ex. att tid för återhämtning planeras in.
Kränkande särbehandling
Vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras, exempelvis klargjort i en policy samt att man har rutiner för vad som ska göras om kränkande särbehandling uppstår. I rutinerna ingår bland annat hur och var den utsatta snabbt kan få hjälp. Man kan ta stöd av till exempel företagshälsovård.
Hur hanterar föreskrifterna mobbning?
Kommer den enskilde få stöd eller upprättelse? När det gäller frågor om upprättelse för den enskilde individen så reglerar inte arbetsmiljölagen detta och därför inte heller nya föreskrifter. Däremot föreskrivs redan idag att arbetsgivaren ska tillhandahålla stöd för den som drabbats av kränkande särbehandling. Det reglerar även de nya föreskrifterna. Fokus för arbetsmiljöreglerna är alltid att förebygga ohälsa. De nya föreskrifterna – och den kommande vägledningen – gör det tydligare hur man ska arbeta förebyggande mot kränkningar i arbetslivet.
Vad kan man som arbetstagare göra i en situation där man känner sig kränkt eller mobbad av sin chef?
Föreskrifterna säger att man ska ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till vid kränkande särbehandling. I de allmänna råden står även att man bör kunna vända sig till en högre chef och att den som ska göra en utredning bör vara opartiskt och ha de berördas förtroende. Källa:Arbetsmiljöverkets hemsida.

Fri förebyggande behandling och rehabilitering(utdrag).
Läs mer här:Källa: Skatteverket
Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skatte-och avgiftsfri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri.
Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men du ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.
Det kan till exempel röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan.  Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning.
Numera anses så kallad kontorsmassage och liknande behandlingar av enklare slag som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen.