Exempel från en verksamhet som inte fungerar
En av kommunerna i södra Sverige som vi kommit i kontakt med har stora problem med vissa verksamheter där det förekommer  både otrivsel och allmänt dåliga beteenden. Det gäller inte bara en verksamhet utan det är ett 10-tal som inte fungerar som de ska. 
Även om verksamheterna har olika inriktningar så är den gemensamma nämnaren dåliga beteenden som förpestar tillvaron för personalen men även deras intressenter(brukare/patienter/kommuninvånare) drabbas. Många i personalen spottar och fräser åt varandra och många pratar illa om varandra bakom varandras ryggar. Vissa mobbar och andra känner sig mobbade. Alla i personalgruppen drabbas av den dåliga och stämningen och det har gått så långt att vissa valt att gå i pension i förtid och andra försöker hitta ett nytt jobb. Även sjuktalen är höga både när det gäller korttidsfrånvaron och långa sjukskrivningar. 

Hur skulle Coachbolaget arbeta med en liknande situation?
Utgångspunkten är att alla har rätt till ett gott arbetsliv där varje person kommer till sin rätt och kan utvecklas både individuellt och i samspel med sina kollegor. 
-Kartläggning på verksamhetsnivå-personliga möten och onlineuppgifter. Nuläge och önskat läge. Önskvärda beteenden och resultat. Kartläggningen på verksamhetsnivå sker dels i form av personliga möten med en erfaren verksamhets- och karriärutvecklare från oss dels i form av onlinefrågor att fylla i.
-Kartläggning på individnivå-program online. Hur ser kompetensen hos respektive person ut i vald verksamhet såsom egenskaper, styrkor, formella och informella kunskaper, önskemål och egen målsättning.  När det gäller medarbetarna så kan antingen ni som beställare eller vi, informera om den kartläggning som ska ske och syftet med den. Själva kartläggningen sker online och varje medarbetare som ingår kommer varje vecka under en månad att få olika uppgifter att arbeta med. Det arbetet resulterar i ett professionellt cv så att närmsta chef samt personalavdelningen får en aktuell statusuppdatering på samtlig personal. Utöver cv görs en Linkedinprofil samt ett underlag för medarbetarsamtalet. Genom att lägga ut sin kompetens på Linkedin kan alla medarbetare ta del av den samtidigt som verksamheten marknadsförs.
-Utvärdering och åtgärder utifrån önskat läge och resultat. Efter analys skräddarsys åtgärder utifrån verksamhetens behov och önskemål men kan bestå av både enskilda coachprogram med olika inriktning för medarbetare och/eller chefer, workshops med teambuildning och/eller föreläsningar. Det kan också innebära att ni använder tjänsten karriärcoach på jobbet.
Precis som du kan ha massage på jobbet kan du använda dig av en erfaren coach som finns på din arbetsplats vid regelbundna i förväg bestämda tillfällen. Dit kan medarbetaren gå för att få rådgivning i arbetsrelaterade frågor i syfte att kunna hantera dessa bättre och få ett utomståendde bollplank. Läs gärna vad Skatteverket säger om den typen av förebyggande åtgärder.

Behöver eller vill någon lämna verksamheten och söka sig vidare till ett nytt arbete erbjuder vi även stöd för karriärskifte.

Vår erfarenhet är att alltför många personer i arbetslivet inte känner sig sedda, bekräftade och uppskattade och att många sitter på fel plats och inte känner att deras fulla potential används. Det finns också en stor och utbredd ineffektivitet p g av att kommunikationen inte fungerar, den ena handen vet inte vad den andra gör och det föder frustration samt leder till beteenden som inte är acceptabla. Genom en större öppenhet när det gäller varje persons totala kompetens men även yrkesmässiga mål och önskemål ökar gemenskapen, förståelsen men även tilliten inom arbetsgruppen. Det vi sett är att även självförtroendet och yrkesstoltheten ökar markant när den enskilde blir påmind om sina kunskaper och styrkor men även hur denne uppfattas av andra.

Med små och enkla medel går det dock att råda bot på de flesta situationer som dessa och därmed få till en bättre psykosocial arbetsmiljö. 
Vi har stor erfarenhet av kommuner och myndigheter och erbjuder tids- och kostnadseffektiva alternativ för att arbeta med dessa frågor över en längre tidsperiod så att det blir ett verkligt och hållbart resultat.

Känner du igen dig i den situation som vi beskriver ovan så är du varmt välkommen att diskutera ett upplägg som skulle passa er! 

Hur vi kan hjälpa en person att hitta ett intressant arbete.

En av våra tidigare deltagare kom till oss som privatperson med en önskan om att hitta ett arbete som matchade hans utbildning som ekonom.

xxxx kom från ett land i Sydamerika men hade fått sin utbildning i Australien samt i London. Kärleken tog honom till Sverige men det enda arbete han kunde få var i en livsmedelsaffär där han hade hand om frukten.

Under de tre år han arbetat där hade han skickat iväg hundratals ansökningar utan att få något resultat.
När han kom till oss gjorde vi följande:
-Kartläggning av hans fulla kompetens inkl personliga egenskaper, värderingar och önskemål.
-Uppdatering av cv och Linkedinprofil.
-Vi kontaktade olika arbetsgivare för att hitta en praktikplats där han kunde få den svenska erfarenheten av sitt yrke.
-XXX påbörjade sin praktik som pågick i tre månader. I slutet av praktiken började han med vår hjälp söka arbeten hos olika rekryterings- och bemanningsföretag.
Resultat: xxx fick en timanställning som uthyrd ekonom till ett stort amerikansk företag med kontor i Stockholm.
Efter sex månader övergick timanställning glädjande nog till en fast anställning hos företaget.